Podaci o emitentu

Adresa Karakaj 143 E
Telefon + 387 56 260 449
Web www.metalno-zv.com
Email office@metalno-zv.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 19.1.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 534 13 547 18,89 0,46 19,35
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 10,68 0,00 10,68
> 25% 1 0 1 69,97 0,00 69,97
UKUPNO 536 13 549 99,54 0,46 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 19.1.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
JOKIĆ - INVEST DOO ZVORNIK 69,97457969,974579
SPASOJEVIĆ VAJKA 10,67626910,676269
MILIĆEVIĆ SLAVEN 3,4112183,411218
SPASOJEVIĆ BRANKO 0,9673080,967308
PELEMIŠ MILANA 0,2807250,280725
MILIČIĆ ZDRAVKO 0,1843200,184320
RISTIĆ DUŠAN 0,1666290,166629
PETROVIĆ PERO 0,1666290,166629
TODOROVIĆ RADISLAV 0,1666290,166629
PETROVIĆ PREDRAG 0,1666290,166629
ĐUKANOVIĆ STANKO 0,1666290,166629
BUNIJEVAC VITOMIR 0,1666290,166629

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Danko Jovanović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dušan Bokan predsjednik
Ivo Jokić član
Danko Jovanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata