Akcionarsko društvo za usluge u šumarstvu "NAPREDAK" a.d. Šipovo

Podaci o emitentu

Adresa Gavrila Principa 1
Telefon + 387 50 371 466
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 793 3 796 24,76 0,04 24,80
5%-10% 1 0 1 9,91 0,00 9,91
10%-25% 1 0 1 12,60 0,00 12,60
> 25% 1 0 1 52,70 0,00 52,70
UKUPNO 796 3 799 99,96 0,04 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MEDIĆ STEVAN 52,69565052,695650
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODI 12,59709412,597094
PREF AD BANJA LUKA 9,9099899,909989
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9550124,955012
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 1,3449831,344983
MILOVAC NIKOLA 0,4188920,418892
TEGELTIJA VLAJKO 0,3694400,369440
DAŠIĆ BORISLAV 0,3583810,358381
JANDRIĆ RADOVAN 0,3566620,356662
MARKANOVIĆ JOVAN 0,3287140,328714

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 22.10.2001. godine izdvajanjem dijela imovine iz ŠG Gorice Šipovo. Od 10.11.2001. godine posluje kao AD. Osnovna djelatnost društva su usluge šumarstva (sječa i izrada drvnih šumskih asortimana). Preduzeće posluje sa gubitkom.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Stevan Medić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Petra Medić predsjednik
Slobodan Rokvić zamjenik predsjednika
Anđelko Malinović član
Borislav Marjanac član
Nedeljko Radovanac član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milenko Trivunčić predsjednik
Milorad Bužanin član
Vladimir Medić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata