Akcionarsko društvo "POLjOPRIVREDNI ZAVOD" Doboj

Podaci o emitentu

Adresa Kralja Dragutina 66
Telefon + 387 53 200 150
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 40 0 40 25,00 0,00 25,00
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 42 0 42 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 64,99726464,997264
PREF AD BANJA LUKA 10,00000010,000000
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9997904,999790
MANOJLOVIĆ MILAN 2,2401822,240182
JOVIĆ DUŠKO 1,4825101,482510
ĐURIĆ ŽELJKO 1,4825101,482510
MARKOVIĆ STEVO 1,2568931,256893
PARAVAC DUŠKO 1,2249021,224902
PALEKSIĆ MILAN 1,0960981,096098
MARKOVIĆ DRAGIŠA 1,0796821,079682

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1953. godine. Osnovna djelatnost je stručno primjenski rad u oblasti poljoprivredne proizvodnje, ispitivanje kvaliteta sjemena. Trenutno ostvaruje pozitivan rezultat.

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Duško Paravac direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Boško Đermanović predsjednik
Svetozar Evđić član
Svjetlana Knežević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata