Građevinsko preduzeće "PUT" akcionarsko društvo Istočno Sarajevo

Podaci o emitentu

Adresa Slavka Leovca 1
Telefon + 387 57 316 625
Web
Email gpputis@gmail.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 182 11 193 14,34 0,81 15,15
5%-10% 1 0 1 5,05 0,00 5,05
10%-25% 1 0 1 22,18 0,00 22,18
> 25% 2 0 2 57,61 0,00 57,61
UKUPNO 186 11 197 99,19 0,81 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GLOGOVAC MILOŠ 30,07952030,079520
PAVLOVIĆ PREDRAG 27,53392627,533926
GAJIĆ ZORAN 22,18384522,183845
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF BALKAN INVESTMENT FOND 5,0480245,048024
MAUNAGA PETAR 3,5039083,503908
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 1,6717651,671765
MONET BROKER AD BANJA LUKA 1,2235091,223509
POLIĆ MARKO 0,4329760,432976
ŠAROVIĆ GAVRILO 0,1538380,153838
JOKANOVIĆ RADOJKA 0,1400450,140045

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Miloš Glogovac direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Bogdan Čeko član
Gordana Glogovac član
Zoran Gajić član
Radomir Vitković član
Siniša Aleksić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata