Akcionarsko društvo "RATAR" Prnjavor - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Trg Srpskih boraca 7
Telefon + 387 51 860 157
Web www.ratarprnjavor.com
Email ratarprnjavor@gmail.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 22.2.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 195 0 195 26,35 0,00 26,35
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 1 0 1 63,65 0,00 63,65
UKUPNO 197 0 197 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 22.2.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
"R&S COMPANY" DOO PRNJAVOR 63,64606863,646068
PREF AD BANJA LUKA 10,00000410,000004
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999844,999984
VRANČIĆ RANKA 1,8329901,832990
HRNJAZ SINIŠA 1,5945771,594577
ŽIVANIĆ DESIMIR 0,7562540,756254
BOŽIĆ PETAR 0,2712760,271276
STOKANOVIĆ VOJISLAV 0,2630510,263051
GOJKOVIĆ MILOVAN 0,2630510,263051
BABIĆ BRANISLAV 0,2466020,246602

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Aleksa Nježić stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata