Podaci o emitentu

Adresa OŠTRA LUKA
79263
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 11 0 11 36,57 0,00 36,57
5%-10% 2 0 2 15,00 0,00 15,00
10%-25% 3 0 3 48,43 0,00 48,43
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 16 0 16 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VRUĆINIĆ RANKO 17,79061417,790614
PRAŠTALO MIRKO 17,79061417,790614
VIDOVIĆ NIKOLA 12,84884012,848840
PREF AD BANJA LUKA 9,9996609,999660
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000735,000073
NINKOVIĆ NEĐELJKO 4,9419364,941936
VRUĆINIĆ RANKA 4,9419364,941936
VRUĆINIĆ BRANKA 4,9419364,941936
RISTIĆ MIRKO 4,9419364,941936
NINKOVIĆ GABRIELA 4,9419364,941936
NINKOVIĆ DANIEL 4,9419364,941936

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata