Preduzeće za medicinsko snabdjevanje "BANjALUKAFARM" a.d. Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Sime Miljuša bb
Telefon + 387 51 439 392
Web
Email vetprom@blic.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 117 4 121 35,79 1,41 37,21
5%-10% 1 0 1 7,12 0,00 7,12
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 55,67 0,00 55,67
UKUPNO 119 4 123 98,59 1,41 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
TUZLA-FARM DOO TUZLA 55,67403855,674038
PREF AD BANJA LUKA 7,1195207,119520
GAŠIĆ ZORAN 3,9234783,923478
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,5651703,565170
PETROVIĆ ŽARKO 2,3882012,388201
RADIVOJEVIĆ ČEDO 2,3732152,373215
VUKOVIĆ RANKO 2,3731532,373153
AVLIJAŠ GORAN 2,3731532,373153
GOLUBOVIĆ SRBOLJUB 2,3731532,373153
ROKVIĆ PETAR 2,3731532,373153

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dujko Komljenović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Branko Banjac predsjednik
Danica Dobrosavljević član
Alija Omerhodžić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Edin Habibović predsjednik
Nada Župljanin član
Stojan Panić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata