"FABRIKA STOČNE HRANE" akcionarsko društvo Nova Topola - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Nova Topola
Telefon + 387 51 791 194
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 23.5.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.721 3 1.724 25,66 0,03 25,69
5%-10% 1 0 1 9,29 0,00 9,29
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 65,02 0,00 65,02
UKUPNO 1.723 3 1.726 99,97 0,03 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.5.2024.

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milovan Dragić stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata