Podaci o emitentu

Adresa
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 29.9.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 224 3 227 11,52 0,60 12,12
5%-10% 1 0 1 5,52 0,00 5,52
10%-25% 1 1 2 10,69 15,40 26,08
> 25% 1 0 1 56,29 0,00 56,29
UKUPNO 227 4 231 84,01 15,99 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 29.9.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
PAVLOVIĆ SLOBODAN 56,28513056,285130
PAVLOVIĆ SLOBODAN 15,39735515,397355
PAVLOVIĆ MILE 10,68580810,685808
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 5,5159035,515903
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 2,4247782,424778
OTVORENI INVESTICIONI FOND MONETA PODGORICA 0,5467390,546739
MUŠANOVIĆ ZLATKO 0,2010190,201019
TESLIĆ SINIŠA 0,1767630,176763
ŠIL HUBERT 0,1527860,152786
AVAKUMOVIĆ DRAGIŠA 0,1260200,126020

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata