Podaci o emitentu

Adresa VELJKA MLAĐENOVIĆA BB
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 450 254/051 450 202
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 40 2 42 7,11 3,17 10,28
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 89,72 0,00 89,72
UKUPNO 42 2 44 96,83 3,17 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
SAVIČIĆ RADOMIR 49,85803249,858032
SAVIČIĆ LJUBICA 39,85806439,858064
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999524,999952
ĐORĐEVIĆ DEJAN 2,4169512,416951
PODLESNIK MOJCA 0,7520910,752091
ĐEKIĆ ACO 0,2189490,218949
OSTOJIĆ RADOSLAV 0,2189490,218949
DIKIĆ TOMISLAV 0,2189490,218949
BUNJEVAC TATJANA 0,1214040,121404
LAKIĆ MELENTA 0,1118730,111873

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata