Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2009 2008
Aktiva
Stalna sredstva 1.592.021 2.668.469
Tekuća sredstva 431.987 1.105.512
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.077 111.093
Aktivna vremenska razgraničenja 21.600 33.441
Gubitak iznad visine kapitala 17.417
Poslovna aktiva 2.041.425 3.773.981
Pasiva
Kapital 56.501
Osnovni kapital 2.388.481 1.798.481
Rezerve 1.145 1.145
Revalorizacione rezerve 1.413.282 1.413.282
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 844.027 1.627.761
Kratkoročne obaveze 1.197.398 2.089.719
Pasivna vremenska razgraničenja 21.607 29.645
Poslovna pasiva 2.041.425 3.773.981
Skraćeni bilans uspjeha 2009 2008
Prihod od prodaje 2.971.036 3.193.655
EBITDA -378.808 -66.172
Amortizacija 249.649 194.052
EBIT -628.457 -260.224
Rashodi kamata 35.464 43.597
Dobitak prije poreza -663.921 -303.821
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -663.921 -303.821
Prosječan broj zaposlenih 31,00 41,00
Prihod po zaposlenom 95.839,87 77.894,02
Skraćeni bilans novčanih tokova 2009 2008
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.409.109 3.938.863
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.182.439 3.556.408
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 226.670 382.455
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 7.923 20.515
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 197.685 373.278
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -189.762 -352.763
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.910 78.772
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 149.834
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -146.924 78.772
Ukupni prilivi gotovine 4.419.942 4.038.150
Ukupni odlivi gotovine 4.529.958 3.929.686
Neto priliv (odliv) gotovine -110.016 108.464
Gotovina na početku obračunskog perioda 111.093 2.629
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.077 111.093

Skraćeni finansijski pokazatelji [BTPR-R-A]

P/S 0,8039
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,2780
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -3,5975
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 2.388.481
Prinos na aktivu (ROA) -22,83%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža -22,35%
EBITDA marža -12,75%
Ukupan prihod 3.753.219