Gas promet a.d. Istočno Sarajevo - Pale

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
GPIS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
GPIS-R-A 201930.6.2020.133.5230,0583  30.8.2020.24.7.2020.23.7.2020.
GPIS-R-A 201826.6.2019.248.5460,0530  30.8.2019.22.7.2019.19.7.2019.
GPIS-R-A 201728.6.2018.253.4050,0540  31.8.2018.25.7.2018.24.7.2018.
GPIS-R-A 201531.5.2016.181.1870,0386  31.8.2016.22.6.2016.21.6.2016.
GPIS-R-A 201428.5.2015.142.1340,0303  30.8.2015.19.6.2015.18.6.2015.
GPIS-R-A 201128.6.2012.119.7280,0255  31.8.2012.25.7.2012.23.7.2012.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 7.188.806 5.329.445
Tekuća sredstva 1.530.613 1.785.160
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 1.039.320 395.426
Aktivna vremenska razgraničenja 331
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 8.719.419 7.114.605
Pasiva
Kapital 8.362.474 7.082.264
Osnovni kapital 4.990.620 4.990.620
Rezerve 293.723 266.107
Revalorizacione rezerve 2.600.883 1.409.375
Neraspoređeni dobitak 477.248 416.162
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 356.945 32.341
Pasivna vremenska razgraničenja 3.199 4.153
Poslovna pasiva 8.719.419 7.114.605
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 1.211.305 925.446
EBITDA 599.326 364.799
Amortizacija 241.103 85.685
EBIT 358.223 279.114
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 358.223 279.114
Porezi iz dobitka 20.975 2.952
Neto dobitak 337.248 276.162
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.733.989 1.734.477
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 761.876 1.346.680
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 972.113 387.797
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 843.770 312.955
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 923.205 298.638
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -79.435 14.317
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 248.800 252.173
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -248.800 -252.173
Ukupni prilivi gotovine 2.577.759 2.047.432
Ukupni odlivi gotovine 1.933.881 1.897.491
Neto priliv (odliv) gotovine 643.878 149.941
Gotovina na početku obračunskog perioda 395.426 246.274
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 55 8.469
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 39 9.258
Gotovina na kraju obračunskog perioda 1.039.320 395.426

Skraćeni finansijski pokazatelji [GPIS-R-A]

P/S 3,4077
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0719
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 12,2395
Dividenda po akciji 0,0285
Racio plaćanja dividende 0,3959
Dividendna stopa 3,23%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,7828
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4936
Tržišna kapitalizacija 4.127.746
Prinos na aktivu (ROA) 4,26%
Prinos na kapital (ROE) 4,37%
Neto marža 27,84%
EBITDA marža 49,48%
Ukupan prihod 1.287.085