Gas promet a.d. Istočno Sarajevo - Pale

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
GPIS-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
GPIS-R-A 201826.6.2019.248.5460,0530  30.8.2019.22.7.2019.19.7.2019.
GPIS-R-A 201728.6.2018.253.4050,0540  31.8.2018.25.7.2018.24.7.2018.
GPIS-R-A 201531.5.2016.181.1870,0386  31.8.2016.22.6.2016.21.6.2016.
GPIS-R-A 201428.5.2015.142.1340,0303  30.8.2015.19.6.2015.18.6.2015.
GPIS-R-A 201128.6.2012.119.7280,0255  31.8.2012.25.7.2012.23.7.2012.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 5.329.445 3.749.955
Tekuća sredstva 1.785.160 1.931.316
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 395.426 246.274
Aktivna vremenska razgraničenja 331 357
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 7.114.605 5.681.271
Pasiva
Kapital 7.082.264 5.650.132
Osnovni kapital 4.990.620 4.990.620
Rezerve 266.107 239.062
Revalorizacione rezerve 1.409.375
Neraspoređeni dobitak 416.162 420.450
Rezervisanja 7.509
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 32.341 23.630
Pasivna vremenska razgraničenja 4.153 5.023
Poslovna pasiva 7.114.605 5.681.271
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 925.446 891.921
EBITDA 364.799 352.555
Amortizacija 85.685 61.764
EBIT 279.114 290.791
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza 279.114 290.791
Porezi iz dobitka 2.952 20.341
Neto dobitak 276.162 270.450
Prosječan broj zaposlenih 11,08 10,92
Prihod po zaposlenom 83.524,01 81.677,75
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.734.477 1.187.442
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.346.680 788.123
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 387.797 399.319
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 312.955 16.606
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 298.638 132.050
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 14.317 -115.444
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 252.173 254.706
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -252.173 -254.706
Ukupni prilivi gotovine 2.047.432 1.204.048
Ukupni odlivi gotovine 1.897.491 1.174.879
Neto priliv (odliv) gotovine 149.941 29.169
Gotovina na početku obračunskog perioda 246.274 234.371
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 8.469 4.737
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 9.258 22.003
Gotovina na kraju obračunskog perioda 395.426 246.274

Skraćeni finansijski pokazatelji [GPIS-R-A]

P/S 4,4603
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0589
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 14,9468
Dividenda po akciji 0,0530
Racio plaćanja dividende 0,9000
Dividendna stopa 6,02%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,5099
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5828
Tržišna kapitalizacija 4.127.746
Prinos na aktivu (ROA) 4,32%
Prinos na kapital (ROE) 4,34%
Neto marža 29,84%
EBITDA marža 39,42%
Ukupan prihod 1.019.165