Izbor a.d. Srebrenica - u likvidaciji

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
IZBO-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 162.513 162.524
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 11
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 162.513 162.524
Pasiva
Kapital 84.379 88.985
Osnovni kapital 4.643.535 4.643.535
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 78.134 73.539
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 162.513 162.524
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -4.505 -20.384
Amortizacija 0 0
EBIT -4.505 -20.384
Rashodi kamata 101 946
Dobitak prije poreza -4.606 -21.330
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -4.606 -21.330
Prosječan broj zaposlenih 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 334 328
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 345 345
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -11 -17
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 334 328
Ukupni odlivi gotovine 345 345
Neto priliv (odliv) gotovine -11 -17
Gotovina na početku obračunskog perioda 11 28
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 11

Skraćeni finansijski pokazatelji [IZBO-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0010
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0185
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -2,83%
Prinos na kapital (ROE) -5,31%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 334