Izbor a.d. Srebrenica - u likvidaciji

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
IZBO-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva
Tekuća sredstva 162.524 162.541
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 11 28
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 162.524 162.541
Pasiva
Kapital 88.985 110.315
Osnovni kapital 4.643.535 4.643.535
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 73.539 52.226
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 162.524 162.541
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -20.384 -389.261
Amortizacija 0 0
EBIT -20.384 -389.261
Rashodi kamata 946 0
Dobitak prije poreza -21.330 -389.261
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -21.330 -389.261
Prosječan broj zaposlenih 1,00 1,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 328 4.356
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 345 4.367
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -17 -11
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 328 4.356
Ukupni odlivi gotovine 345 4.367
Neto priliv (odliv) gotovine -17 -11
Gotovina na početku obračunskog perioda 28 39
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 11 28

Skraćeni finansijski pokazatelji [IZBO-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0047
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E)
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,0195
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija
Prinos na aktivu (ROA) -13,12%
Prinos na kapital (ROE) -21,40%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 328