Meridian a.d. Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
MRDN-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

OznakaGodinaDatum
održavanja
skupštine
Iznos dividendi
u novcu
Dividenda u novcu
po jednoj akciji
Iznos dividendi
u akcijama
Dividenda u
akcijama po
jednoj akciji
Početak
isplaćivanja
Datum
presjeka prava
na dividendu
Početak
trgovanja
bez dividende
MRDN-R-A 20193.6.2020.650.0000,0829  1.7.2020.25.6.2020.24.6.2020.
MRDN-R-A 201830.4.2019.650.0000,0880   22.5.2019.21.5.2019.
MRDN-R-A 201618.12.2018.560.0000,0758  10.1.2019.8.1.2019.4.1.2019.
MRDN-R-A 20155.4.2016.350.0000,0446  3.5.2016.28.4.2016.27.4.2016.
MRDN-R-A 20108.4.2014.294.0000,0375  30.4.2014.29.4.2014.25.4.2014.
MRDN-R-A 201018.4.2012.250.0000,0319  10.5.2012.9.5.2012.4.5.2012.
MRDN-R-A 200828.4.2009.  1.568.5160,2000 20.5.2009.18.5.2009.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 8.423.073 8.008.289
Tekuća sredstva 9.814.244 11.384.793
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 536.832 1.187.717
Aktivna vremenska razgraničenja 1.512.974
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 18.237.317 19.393.082
Pasiva
Kapital 11.212.852 11.480.479
Osnovni kapital 7.842.578 7.842.578
Rezerve 913.956 913.956
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 2.526.831 2.576.645
Rezervisanja 11.024 914.256
Dugoročne obaveze 1.467.275 1.333.692
Kratkoročne obaveze 5.546.166 5.664.655
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 18.237.317 19.393.082
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 12.380.726 10.814.004
EBITDA 1.508.682 1.298.310
Amortizacija 473.549 405.036
EBIT 1.035.133 893.274
Rashodi kamata 66.061 72.662
Dobitak prije poreza 969.072 820.612
Porezi iz dobitka 214.187 127.190
Neto dobitak 754.885 693.422
Prosječan broj zaposlenih 142,00
Prihod po zaposlenom 76.154,96
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 177.255.904 135.587.509
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 176.628.433 133.147.494
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 627.471 2.440.015
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 343.051 60.497
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.025.756 513.126
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -682.705 -452.629
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 15.891.174 7.788.955
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 16.486.825 8.929.617
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -595.651 -1.140.662
Ukupni prilivi gotovine 193.490.129 143.436.961
Ukupni odlivi gotovine 194.141.014 142.590.237
Neto priliv (odliv) gotovine -650.885 846.724
Gotovina na početku obračunskog perioda 1.187.717 340.993
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 536.832 1.187.717

Skraćeni finansijski pokazatelji [MRDN-R-A]

P/S 0,3927
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0963
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 6,4412
Dividenda po akciji 0,0829
Racio plaćanja dividende 0,8611
Dividendna stopa 13,37%
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,4297
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4336
Tržišna kapitalizacija 4.862.398
Prinos na aktivu (ROA) 4,01%
Prinos na kapital (ROE) 6,65%
Neto marža 6,10%
EBITDA marža 12,19%
Ukupan prihod 13.339.113