Niskogradnja a.d. Teslić

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
NGRD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 896.501 850.461
Tekuća sredstva 1.080.148 1.284.215
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 718 10.602
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 1.976.649 2.134.676
Pasiva
Kapital 1.410.413 1.404.103
Osnovni kapital 594.819 594.819
Rezerve 96.640 96.640
Revalorizacione rezerve 53.306 53.306
Neraspoređeni dobitak 665.648 659.338
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 3.666
Kratkoročne obaveze 566.236 726.907
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 1.976.649 2.134.676
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 1.237.559 964.706
EBITDA 37.380 30.743
Amortizacija 22.058 27.661
EBIT 15.322 3.082
Rashodi kamata 9.012 2.419
Dobitak prije poreza 6.310 663
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 6.310 663
Prosječan broj zaposlenih 19,00 24,00
Prihod po zaposlenom 65.134,68 40.196,08
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.256.574 1.112.718
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.262.792 1.105.336
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -6.218 7.382
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 3.666
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -3.666 0
Ukupni prilivi gotovine 1.256.574 1.112.718
Ukupni odlivi gotovine 1.266.458 1.105.336
Neto priliv (odliv) gotovine -9.884 7.382
Gotovina na početku obračunskog perioda 10.602 3.220
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 718 10.602

Skraćeni finansijski pokazatelji [NGRD-R-A]

P/S 0,1923
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0106
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 37,7064
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 2,3712
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,1687
Tržišna kapitalizacija 237.928
Prinos na aktivu (ROA) 0,31%
Prinos na kapital (ROE) 0,45%
Neto marža 0,51%
EBITDA marža 3,02%
Ukupan prihod 1.243.186