Put a.d. Banja Luka - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PTBL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 211.673 211.673
Tekuća sredstva 236.385 239.994
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 391
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 8.383.306 8.328.633
Poslovna aktiva 8.831.364 8.780.300
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 8.831.364 8.780.300
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 8.831.364 8.780.300
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -8.190 -547
Amortizacija 0 0
EBIT -8.190 -547
Rashodi kamata 0 0
Dobitak prije poreza -8.190 -547
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -8.190 -547
Prosječan broj zaposlenih
Prihod po zaposlenom
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 500
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 109
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 391 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 500
Ukupni odlivi gotovine 109
Neto priliv (odliv) gotovine 391 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 391

Skraćeni finansijski pokazatelji [PTBL-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0060
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -120,5830
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 987.575
Prinos na aktivu (ROA) -0,09%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod