Put a.d. Banja Luka - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
PTBL-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 211.673 1.383.043
Tekuća sredstva 239.994 340.492
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala 8.328.633 859.888
Poslovna aktiva 8.780.300 2.583.423
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 1.371.632
Rezerve 8.042
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 6.053
Kratkoročne obaveze 8.780.300 2.577.370
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 8.780.300 2.583.423
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 33.733
EBITDA -547 -1.601.709
Amortizacija 0 4.669
EBIT -547 -1.606.378
Rashodi kamata 0 318.573
Dobitak prije poreza -547 -1.924.951
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -547 -1.924.951
Prosječan broj zaposlenih 16,00
Prihod po zaposlenom 2.108,31
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [PTBL-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0004
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -1.805,4388
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 987.575
Prinos na aktivu (ROA) -0,01%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod