Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 77.698.364 78.091.840
Tekuća sredstva 39.761.990 31.767.799
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 17.657.574 11.366.677
Kratkoročna razgraničenja 290.002 249.635
Bilansna aktiva 117.617.763 109.982.929
Pasiva
Kapital 40.813.654 38.797.557
Osnovni kapital 11.438.729 11.438.729
Rezerve
Revalorizacione rezerve 34.557.003 35.140.244
Neraspoređeni dobitak 1.870.623 2.024.288
Rezervisanja 279.759 432.893
Dugoročne obaveze 12.458.386 11.252.075
Kratkoročne obaveze 61.452.813 56.763.774
Kratkoročna razgraničenja 126.627 266.455
Bilansna pasiva 117.617.763 109.982.929
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 306.279.373 331.276.822
EBITDA 6.710.858 6.653.516
Amortizacija 3.930.491 3.776.420
EBIT 2.780.367 2.877.096
Rashodi kamata 627.596 562.591
Dobitak prije poreza 2.152.771 2.314.505
Porezi iz dobitka 282.148 290.217
Neto dobitak 1.870.623 2.024.288
Prosječan broj zaposlenih 530,00 553,00
Prihod po zaposlenom 577.885,61 599.053,93
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 360.724.429 386.144.479
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 351.736.565 385.393.497
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 8.987.864 750.982
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 39.714 136.441
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 2.007.612 1.625.499
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.967.898 -1.489.058
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 717.893 546.136
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -717.893 -546.136
Ukupni prilivi gotovine 360.764.143 386.280.920
Ukupni odlivi gotovine 354.462.070 387.565.132
Neto priliv (odliv) gotovine 6.302.073 -1.284.212
Gotovina na početku obračunskog perioda 11.366.677 12.666.851
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 1.349 459
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 12.525 16.421
Gotovina na kraju obračunskog perioda 17.657.574 11.366.677

Skraćeni finansijski pokazatelji za 2023. [PTRL-R-A]

P/S 0,0113
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,4666
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 1,8432
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 10,1798
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0845
Tržišna kapitalizacija 3.447.976
Prinos na aktivu (ROA) 1,64%
Prinos na kapital (ROE) 4,70%
Neto marža 0,61%
EBITDA marža 2,19%
Ukupan prihod 307.955.803
Finansijski pokazatelji su informativnog karaktera i prikazuju se podaci od tekućeg broja akcija i knjigovodstvene vrijednosti iz posljednjeg objavljenog godišnjeg finansijskog izvještaja.