Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 78.091.840 65.653.282
Tekuća sredstva 31.767.799 28.002.313
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 11.366.677 12.666.851
Kratkoročna razgraničenja 249.635 394.364
Bilansna aktiva 109.982.929 93.744.151
Pasiva
Kapital 38.797.557 25.669.412
Osnovni kapital 11.438.729 11.438.729
Rezerve
Revalorizacione rezerve 35.140.244 26.389.492
Neraspoređeni dobitak 2.024.288 463.537
Rezervisanja 432.893 366.296
Dugoročne obaveze 11.252.075 11.352.711
Kratkoročne obaveze 56.763.774 54.865.104
Kratkoročna razgraničenja 266.455 177.177
Bilansna pasiva 109.982.929 93.744.151
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 331.276.822 219.627.966
EBITDA 6.653.516 5.566.095
Amortizacija 3.776.420 3.814.128
EBIT 2.877.096 1.751.967
Rashodi kamata 562.591 1.092.710
Dobitak prije poreza 2.314.505 659.257
Porezi iz dobitka 290.217 195.720
Neto dobitak 2.024.288 463.537
Prosječan broj zaposlenih 553,00 583,00
Prihod po zaposlenom 599.053,93 376.720,35
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 386.144.479 257.058.096
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 385.393.497 251.185.921
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 750.982 5.872.175
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 136.441 162.438
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 1.625.499 2.632.619
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -1.489.058 -2.470.181
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 546.136 481.210
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -546.136 -481.210
Ukupni prilivi gotovine 386.280.920 257.220.534
Ukupni odlivi gotovine 387.565.132 254.299.750
Neto priliv (odliv) gotovine -1.284.212 2.920.784
Gotovina na početku obračunskog perioda 12.666.851 9.753.639
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 459 466
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 16.421 8.038
Gotovina na kraju obračunskog perioda 11.366.677 12.666.851

Skraćeni finansijski pokazatelji [PTRL-R-A]

P/S 0,0079
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,5049
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 1,2874
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 9,6770
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0672
Tržišna kapitalizacija 2.606.028
Prinos na aktivu (ROA) 1,99%
Prinos na kapital (ROE) 6,28%
Neto marža 0,61%
EBITDA marža 2,01%
Ukupan prihod 334.903.212