Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 3.126.371 3.308.872
Tekuća sredstva 2.295.225 2.618.863
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 524.736 645.941
Kratkoročna razgraničenja 12.551 8.123
Bilansna aktiva 5.421.596 5.927.735
Pasiva
Kapital 4.725.426 4.270.478
Osnovni kapital 1.177.999 1.177.999
Rezerve 2.255.014 1.521.849
Revalorizacione rezerve 837.465 837.465
Neraspoređeni dobitak 454.948 733.165
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 696.170 1.657.257
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 5.421.596 5.927.735
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 3.989.589 4.614.577
EBITDA 813.471 1.229.705
Amortizacija 358.501 390.544
EBIT 454.970 839.161
Rashodi kamata 22 9.015
Dobitak prije poreza 454.948 830.146
Porezi iz dobitka 0 96.981
Neto dobitak 454.948 733.165
Prosječan broj zaposlenih 15,00 14,00
Prihod po zaposlenom 265.972,60 329.612,64
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.884.041 4.591.368
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.800.687 3.406.495
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 83.354 1.184.873
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 369 7.295
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 204.928 137.120
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -204.559 -129.825
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 609.000
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 -609.000
Ukupni prilivi gotovine 4.884.410 4.598.663
Ukupni odlivi gotovine 5.005.615 4.152.615
Neto priliv (odliv) gotovine -121.205 446.048
Gotovina na početku obračunskog perioda 645.941 199.893
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 524.736 645.941

Skraćeni finansijski pokazatelji [TGKA-R-A]

P/S 0,6496
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,3862
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 5,6965
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 4,0114
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,5484
Tržišna kapitalizacija 2.591.598
Prinos na aktivu (ROA) 8,02%
Prinos na kapital (ROE) 10,11%
Neto marža 11,40%
EBITDA marža 20,39%
Ukupan prihod 4.054.317