Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2023 2022
Aktiva
Stalna sredstva 2.982.224 3.126.371
Tekuća sredstva 2.511.289 2.295.225
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 967.614 524.736
Kratkoročna razgraničenja 11.139 12.551
Bilansna aktiva 5.493.513 5.421.596
Pasiva
Kapital 5.284.123 4.725.426
Osnovni kapital 1.177.999 1.177.999
Rezerve 2.709.962 2.255.014
Revalorizacione rezerve 837.465 837.465
Neraspoređeni dobitak 558.697 454.948
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 209.390 696.170
Kratkoročna razgraničenja 7.347
Bilansna pasiva 5.493.513 5.421.596
Skraćeni bilans uspjeha 2023 2022
Prihod od prodaje 4.571.445 3.989.589
EBITDA 1.016.165 813.471
Amortizacija 376.536 358.501
EBIT 639.629 454.970
Rashodi kamata 15 22
Dobitak prije poreza 639.614 454.948
Porezi iz dobitka 80.917 0
Neto dobitak 558.697 454.948
Prosječan broj zaposlenih 14,00 15,00
Prihod po zaposlenom 326.531,79 265.972,60
Skraćeni bilans novčanih tokova 2023 2022
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 5.388.162 4.884.041
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 4.713.623 4.800.687
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 674.539 83.354
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 34.173 369
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 265.834 204.928
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -231.661 -204.559
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 5.422.335 4.884.410
Ukupni odlivi gotovine 4.979.457 5.005.615
Neto priliv (odliv) gotovine 442.878 -121.205
Gotovina na početku obračunskog perioda 524.736 645.941
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 967.614 524.736

Skraćeni finansijski pokazatelji za 2023. [TGKA-R-A]

P/S 0,5669
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,4743
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 4,6386
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 4,4857
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,4904
Tržišna kapitalizacija 2.591.598
Prinos na aktivu (ROA) 10,24%
Prinos na kapital (ROE) 11,16%
Neto marža 12,22%
EBITDA marža 22,23%
Ukupan prihod 4.655.745
Finansijski pokazatelji su informativnog karaktera i prikazuju se podaci od tekućeg broja akcija i knjigovodstvene vrijednosti iz posljednjeg objavljenog godišnjeg finansijskog izvještaja.