Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2010 2009
Aktiva
Stalna sredstva 620.079 1.184.755
Tekuća sredstva 157.381 217.425
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 695 11.048
Kratkoročna razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Bilansna aktiva 777.460 1.402.180
Pasiva
Kapital 223.683 1.194.187
Osnovni kapital 1.113.350 1.453.663
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 440.164 92.726
Kratkoročne obaveze 113.613 115.267
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 777.460 1.402.180
Skraćeni bilans uspjeha 2010 2009
Prihod od prodaje 24.033 197.466
EBITDA -454.413 -38.295
Amortizacija 169.792 10.542
EBIT -624.205 -48.837
Rashodi kamata 5.986 0
Dobitak prije poreza -630.191 -48.837
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -630.191 -48.837
Prosječan broj zaposlenih 3,00 7,00
Prihod po zaposlenom 8.011,00 28.209,43
Skraćeni bilans novčanih tokova 2010 2009
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine 0 0
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda

Skraćeni finansijski pokazatelji [THNS-R-A]

P/S 8,0559
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,7161
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,3072
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,2542
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,8655
Tržišna kapitalizacija 193.608
Prinos na aktivu (ROA) -57,83%
Prinos na kapital (ROE) -88,89%
Neto marža -2.622,19%
EBITDA marža -1.890,79%
Ukupan prihod 24.045