Operater distributivnog sistema "Elektro-Hercegovina" akcionarsko društvo Trebinje

Podaci o emitentu

Adresa Jovana Raškovića 6
Telefon + 387 59 279 801
Web www.elektrohercegovina.com
Email ehtb@elektrohercegovina.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.228 41 1.269 22,23 2,57 24,80
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 10,20 0,00 10,20
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 1.230 41 1.271 97,43 2,57 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MH ERS MP AD TREBINJE 65,00201665,002016
PREF AD BANJA LUKA 10,20070610,200706
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999994,999999
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 3,9643383,964338
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 2,3091392,309139
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 0,6989360,698936
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF VB FOND 0,5614490,561449
POSAVEC BARBARA 0,5155210,515521
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 0,4676420,467642
HORVAT CIRIL 0,4331850,433185

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Zavisno preduzeće "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje je preduzeće regionalnog tipa i svoju djelatnost obavlja na području jugoistočnog dijela Republike Srpske (Trebinje, Bileća, Berkovići, Gacko, Nevesinje i Ljubinje).

Osnovna djelatnost preduzeća je distribucija i prodaja električne energije krajnjim korisnicima, u distributivnoj mreži na svim naponskim nivoima, kao i pružanje usluga trećim licima vezano za prodaju električne energije.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Ognjen Kuljić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Babić izvršni direktor
Zoran Pologoš izvršni direktor
Igor Milojević izvršni direktor
Milutin Mastilović izvršni direktor
Nebojša Rikalo izvršni direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Srđan Simović predsjednik
Aleksandra Koprivica član
Branislav Rupar član
Dragana Garača član
Elena Golijanin član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata