Podaci o emitentu

Adresa JOVANA RAŠKOVIĆA BB
79300 TREBINJE
Telefon / Faks 059 279 800/059 260 678
Web www.elektrohercegovina.com
Email elhertb@teol.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.213 41 1.254 22,20 2,60 24,80
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 10,20 0,00 10,20
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 1.215 41 1.256 97,40 2,60 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MH ERS MP AD TREBINJE 65,00201665,002016
PREF AD BANJA LUKA 10,20070610,200706
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999994,999999
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 3,9643383,964338
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 2,3091392,309139
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 0,6989360,698936
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF VB FOND 0,5614490,561449
POSAVEC BARBARA 0,5155210,515521
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 0,4676420,467642
HORVAT CIRIL 0,4331850,433185

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Zavisno preduzeće "Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje je preduzeće regionalnog tipa i svoju djelatnost obavlja na području jugoistočnog dijela Republike Srpske (Trebinje, Bileća, Berkovići, Gacko, Nevesinje i Ljubinje).

Osnovna djelatnost preduzeća je distribucija i prodaja električne energije krajnjim korisnicima, u distributivnoj mreži na svim naponskim nivoima, kao i pružanje usluga trećim licima vezano za prodaju električne energije.

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata