Akcionarsko društvo fabrika tepiha "FATES" Sokolac

Podaci o emitentu

Adresa Marka Ećimovića bb
Telefon + 387 57 448 572
Web
Email fates@paleol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 16 0 16 15,48 0,00 15,48
5%-10% 1 0 1 5,00 0,00 5,00
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 1 0 1 69,52 0,00 69,52
UKUPNO 19 0 19 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DUPLJANIN MIODRAG 69,52045669,520456
PREF AD BANJA LUKA 10,00001210,000012
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000065,000006
LJUBINAC ŽELJKO 2,9552242,955224
KOMLENOVIĆ MITAR 2,1577322,157732
PARLIĆ MLAĐO 2,1577322,157732
GAŠEVIĆ SLOBODAN 2,1577322,157732
MIJATOVIĆ DRAŽENKO 0,9381500,938150
ŽIVKOVIĆ JELA 0,7505080,750508
DAŠIĆ BORISLAV 0,7505080,750508

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Miodrag Dupljanin direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Mirko Cvijetić predsjednik
Mitar Komlenović član
Savo Krunić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata