Podaci o emitentu

Adresa Aleja Svetog Save 61
Telefon + 387 51 240 300
Web www.mfbanka.com
Email office@mfbanka.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.8.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
5%-10% 0 1 1 0,00 9,24 9,24
10%-25% 0 1 1 0,00 11,57 11,57
> 25% 1 0 1 79,19 0,00 79,19
UKUPNO 1 2 3 79,19 20,81 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.8.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MKD MIKROFIN DOO BANJA LUKA 79,18910579,189105
NEDERLANDSE FINANCIERINGS - MAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN N.V.FMO 11,56997311,569973
KFW 9,2409229,240922

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Bojan Luburić predsjednik uprave
Dragan Đurić član uprave
Saša Sekulić član uprave

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Aleksandar Kremenović predsjednik
Milijana Čavić član
Srećko Bogunović član
Dželila Huremović član
Frieder Wohrmann član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata