Istraživačko razvojni centar elektroenergetike IRCE a.d. I. Sarajevo

Podaci o emitentu

Adresa VUKA KARADŽIĆA 17
71123 LUKAVICA
Telefon / Faks 057 342 014/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 184 2 186 15,31 1,17 16,48
5%-10% 2 0 2 19,02 0,00 19,02
10%-25% 1 0 1 13,50 0,00 13,50
> 25% 1 0 1 51,00 0,00 51,00
UKUPNO 188 2 190 98,83 1,17 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MH ERS MP AD TREBINJE 50,99999050,999990
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 13,49976713,499767
PREF AD BANJA LUKA 9,9228169,922816
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 9,0975579,097557
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9614084,961408
ALIBABIĆ PLAMENA 1,3906961,390696
OTVORENI INVESTICIONI FOND MONETA PODGORICA 0,8072200,807220
ALIBABIĆ - ŠABANOVIĆ AFRODITA 0,6000060,600006
URTA PREDRAG 0,5471990,547199
SIMUNJAK OLEG 0,5233990,523399

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata