Preduzeće komunalnih djelatnosti "RAD" akcionarsko društvo Teslić

Podaci o emitentu

Adresa Kralja Petra I bb
Telefon + 387 53 431 499
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 342 0 342 25,05 0,00 25,05
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 1 0 1 64,95 0,00 64,95
UKUPNO 344 0 344 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA TESLIĆ 64,94686064,946860
PREF AD BANJA LUKA 10,00000910,000009
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999964,999996
SMILJANIĆ VESELJKO 0,2271510,227151
LIPIĆ SVETO 0,2085110,208511
PERIĆ MILORAD 0,2085110,208511
KOJIĆ GORAN 0,2034310,203431
JOTANOVIĆ VID 0,1966510,196651
KOVAČEVIĆ MILICA 0,1898710,189871
ZELENBABIĆ VLADO 0,1864720,186472

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduze je osnovano 30.08.2005. godine. Bavi se sakupljanjem, prečišćavanjem i distribucijom vode. Posluje sa pozitivnim rezultatima.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Luka Jotanović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Novo Miškić predsjednik
Radomir Lončar zamjenik predsjednika
Rade Tešić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata