Akcionarsko društvo za međunarodnu špediciju "TRANŠPED" Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Veselina Masleše 11
Telefon + 387 51 212 495
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 97 0 97 11,14 0,00 11,14
5%-10% 3 0 3 21,27 0,00 21,27
10%-25% 2 0 2 37,52 0,00 37,52
> 25% 1 0 1 30,07 0,00 30,07
UKUPNO 103 0 103 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VLAJIĆ DRAGAN 30,06802130,068021
KRAJIŠNIK ŽIVOJIN 19,08572119,085721
PILIPOVIĆ DRAGAN 18,43322218,433222
PREF AD BANJA LUKA 9,9998709,999870
TRIVIĆ DUŠKO 6,2736526,273652
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000435,000043
TOLJ MIRJANA 0,4215050,421505
JANKOVIĆ MILAN 0,3762590,376259
PANDUREVIĆ BRANE 0,3461670,346167
KOVAČEVIĆ BRANKA 0,3461670,346167
STOJNIĆ TONKA 0,3461670,346167
VUKOVIĆ MLAĐEN 0,3461670,346167
STOJNIĆ SLAVKO 0,3461670,346167

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Vlajić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Zdravko Tolj predsjednik
Slavica Šiljegović član
Darko Vučković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata