Podaci o emitentu

Adresa 11. Novembra 2
Telefon + 387 51 740 641
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 45 1 46 24,29 0,71 25,00
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 47 1 48 99,29 0,71 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA SRBAC 65,00150965,001509
PREF AD BANJA LUKA 10,00000010,000000
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000005,000000
JANJIĆ MILE 2,2259572,225957
GRUPA FORTIS DOO BANJA LUKA 1,7916041,791604
USORAC MILOŠ 1,0471941,047194
BERIĆ ŽIVKO 1,0471941,047194
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODI 0,8316640,831664
MALEŠEVIĆ ZORAN 0,7968170,796817
CVIJANOVIĆ MIROSLAV 0,7968170,796817

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dražen Stojković direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Živko Mikulić predsjednik
Drago Jovičić zamjenik predsjednika
Dragan Gužvić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata