Podaci o emitentu

Adresa KARAKAJ BB
75400 ZVORNIK
Telefon / Faks 056 261 748/056 260 726
Web www.birac.ba
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 2.941 219 3.160 26,01 1,01 27,02
5%-10% 2 0 2 16,18 0,00 16,18
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 1 1 0,00 56,80 56,80
UKUPNO 2.943 220 3.163 42,18 57,82 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata