Mješoviti holding "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" Zavisno preduzeće "HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNjICI" a.d. Trebinje

Podaci o emitentu

Adresa Obala Luke Vukalovića 2
Telefon + 387 59 260 213
Web www.henatrebisnjici.com
Email het@henatrebisnjici.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 3.488 193 3.681 16,45 0,48 16,93
5%-10% 1 0 1 6,84 0,00 6,84
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 76,23 0,00 76,23
UKUPNO 3.490 193 3.683 99,52 0,48 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MH ERS MP AD TREBINJE 76,22989576,229895
PREF AD BANJA LUKA 6,8369146,836914
DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF FUTURE FUND 3,6264333,626433
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,3955563,395556
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 1,8094211,809421
DUIF EUROINVESTMENT-OAIF EUROINVESTMENT FOND 1,2640741,264074
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 1,1970621,197062
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 0,6498300,649830
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED 0,5349540,534954
MG MIND DOO 0,4294380,429438

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

MH ERS ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje egzistira i uspješno posluje već više od 40 godina. Izgradnja sistema je počela pripremnim radovima već 1959. godine, a završetkom prve faze izgradnje, izgradnjom akumulacionog bazena Bileća, zapremine 1.277,6 miliona m3 i energetske vrijednosti preko milijardu kWh, te hidroelektrana HE Dubrovnik (1965. god.) instalisane snage 216 MW i HE Trebinje I (1968. god.) instalisane snage 171 MW (dva agregata od po 54 MW i jedan, naknadno ugrađen, od 63 MW) stvorene su povoljne mogućnosti za energetsko i melioraciono rješavanje slivnog područja Trebišnjice. U drugoj etapi prve faze izgradnje izgrađena je PHE Čapljina, instalisane snage 420 MW i HE Trebinje II, instalisane snage 8 MW.
Pored postojanja navedenih četiri hidro elektrane i dva akumulaciona bazena predviđena je realizacija hidroenergetskog sistema „Gornji horizonti" koji u konačnoj etapi predviđa korišćenje voda na pravcu Gatačko polje - r. Zalomka - Nevesinjsko polje - Dabarsko polje - Fatničko polje - akumulacija Bileća, te izgradnju još tri hidroelektrane: HE Nevesinje (61 MW), HE Dabar (160 MW) i HE Bileća (30 MW). Na ovaj način bi se sve vode dovele u akumulaciju Bileća čime bi se omogućilo njihovo iskorištavanje ne samo u planirane tri već i u postojeće četiri elektrane. Realizacijom ovog projekta izgradio bi se hidroenergetski sistem ukupne instalisane snage 1075 MW i godišnje proizvodnje 3.900 GWh. Na realizaciji projekta „Gornji horizonti" do sad su realizovani dovodni tuneli kojim su vode Dabarskog polja prevedene u Fatničko polje i tunel kojim su vode Fatničkog polja prevedene u akumulaciju Bileća.


Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Gordan Mišeljić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Ilija Tamindžija izvršni direktor
Milan Kovač izvršni direktor
Milan Mitrović izvršni direktor
Slobodan Čomić izvršni direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Blagoje Šupić predsjednik
Veselin Krunić zamjenik predsjednika
Goran Klincov član
Dimitrije Ivanić član
Petar Ivanković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata