Mješoviti holding "ELEKTROPRIVREDA" Republike Srpske, Trebinje, Zavisno preduzeće "RUDNIK I TERMOELEKTRANA GACKO" a.d. Gacko

Podaci o emitentu

Adresa Gračanica bb
Telefon + 387 59 464 415
Web
Email rtegac@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.959 225 2.184 11,33 1,54 12,87
5%-10% 2 0 2 12,07 0,00 12,07
10%-25% 1 0 1 10,06 0,00 10,06
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 1.963 225 2.188 98,46 1,54 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Rudnik i Termoelektrana Gacko se nalaze u Gatačkom energetskom bazenu u jugoistočnom dijelu Republike Srpske. Realizacija izgradnje, a u skladu sa urađenom investiciono-tehničkom dokumentacijom, počela je 1974. godine, tako što je izgrađen površinski kop Gračanica od 1,8 miliona tona uglja i blok snage 300 MW. Objekat Rudnika i Termoelektrane ušao je u proizvodnju 9. februara 1983. Glavna oprema Rudnika i TE Gacko isporučena je uglavnom iz bivšeg Sovjetskog Saveza. Ukupna vrijednost investicionih sredstava za izgradnju je iznosila 529 miliona US$ i to 362 miliona za TE i 167 za Rudnik.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milinko Milidrag direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Branislav Rupar izvršni direktor
Zoran Marković izvršni direktor
Milivoje Boljanović izvršni direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Branko Grk predsjednik
Zoran Ignjatić član
Milan Kovačević član
Aleksandar Vujić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata