Komunalac a.d. Derventa

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KMND-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 5.435.263 5.518.493
Tekuća sredstva 671.730 840.661
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 106.178 267.913
Aktivna vremenska razgraničenja 4.217 1.724
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 6.106.993 6.359.154
Pasiva
Kapital 2.348.146 2.433.206
Osnovni kapital 3.269.626 3.269.626
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 42.074 73.957
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 3.135.978 3.266.974
Kratkoročne obaveze 622.869 658.974
Pasivna vremenska razgraničenja 74.467 89.790
Poslovna pasiva 6.106.993 6.359.154
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 3.089.988 2.913.337
EBITDA 374.982 462.173
Amortizacija 304.845 357.352
EBIT 70.137 104.821
Rashodi kamata 26.789 30.864
Dobitak prije poreza 43.348 73.957
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 43.348 73.957
Prosječan broj zaposlenih 106,00 102,00
Prihod po zaposlenom 29.150,83 28.562,13
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.796.258 3.620.186
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.547.391 3.433.693
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 248.867 186.493
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 1.300 6.107
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 149.354 198.764
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -148.054 -192.657
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 262.548 131.917
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -262.548 -131.917
Ukupni prilivi gotovine 3.797.558 3.626.293
Ukupni odlivi gotovine 3.959.293 3.764.374
Neto priliv (odliv) gotovine -161.735 -138.081
Gotovina na početku obračunskog perioda 267.913 405.994
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 106.178 267.913

Skraćeni finansijski pokazatelji [KMND-R-A]

P/S 0,0645
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0133
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 4,6011
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7182
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0849
Tržišna kapitalizacija 199.447
Prinos na aktivu (ROA) 0,70%
Prinos na kapital (ROE) 1,81%
Neto marža 1,40%
EBITDA marža 12,14%
Ukupan prihod 3.314.129