Komunalac a.d. Derventa

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
KMND-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 5.518.493 5.528.402
Tekuća sredstva 840.661 953.381
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 267.913 405.994
Aktivna vremenska razgraničenja 1.724 183
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 6.359.154 6.481.783
Pasiva
Kapital 2.433.206 2.359.249
Osnovni kapital 3.269.626 3.269.626
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 73.957 43.305
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 3.266.974 3.396.237
Kratkoročne obaveze 658.974 726.297
Pasivna vremenska razgraničenja 89.790 98.718
Poslovna pasiva 6.359.154 6.481.783
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 2.913.337 2.724.225
EBITDA 462.173 459.128
Amortizacija 357.352 389.285
EBIT 104.821 69.843
Rashodi kamata 30.864 26.538
Dobitak prije poreza 73.957 43.305
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 73.957 43.305
Prosječan broj zaposlenih 102,00 102,00
Prihod po zaposlenom 28.562,13 26.708,09
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.620.186 3.348.019
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 3.433.693 3.048.860
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 186.493 299.159
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 6.107 3.950
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja 198.764 180.120
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja -192.657 -176.170
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 131.917 132.912
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja -131.917 -132.912
Ukupni prilivi gotovine 3.626.293 3.351.969
Ukupni odlivi gotovine 3.764.374 3.361.892
Neto priliv (odliv) gotovine -138.081 -9.923
Gotovina na početku obračunskog perioda 405.994 415.917
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 267.913 405.994

Skraćeni finansijski pokazatelji [KMND-R-A]

P/S 0,0685
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0226
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 2,6968
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,7442
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,0820
Tržišna kapitalizacija 199.447
Prinos na aktivu (ROA) 1,15%
Prinos na kapital (ROE) 3,09%
Neto marža 2,54%
EBITDA marža 15,86%
Ukupan prihod 3.185.340