Trgoprodaja a.d. Prijedor

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TRPD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 5.008.328 12.016.455
Tekuća sredstva 1.998.433 10.118.940
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 73 106
Aktivna vremenska razgraničenja 14.430 2.476.687
Gubitak iznad visine kapitala 5.240.804
Poslovna aktiva 12.247.565 22.135.395
Pasiva
Kapital 5.471.872
Osnovni kapital 9.826.373 9.826.373
Rezerve 993.586 993.586
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 305.412 305.412
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 4.340.509 2.020.892
Kratkoročne obaveze 7.907.056 14.642.631
Pasivna vremenska razgraničenja 1.500.000
Poslovna pasiva 12.247.565 22.135.395
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -2.084.832 -47.993
Amortizacija 70.075 228.525
EBIT -2.154.907 -276.518
Rashodi kamata 8.557.769 47.825
Dobitak prije poreza -10.712.676 -324.343
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -10.712.676 -324.343
Prosječan broj zaposlenih 7,00 7,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 162.926 156.149
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 162.959 156.088
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti -33 61
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 162.926 156.149
Ukupni odlivi gotovine 162.959 156.088
Neto priliv (odliv) gotovine -33 61
Gotovina na početku obračunskog perioda 106 45
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 73 106

Skraćeni finansijski pokazatelji [TRPD-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -1,0902
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -0,4495
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 4.814.923
Prinos na aktivu (ROA) -62,31%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 760.365