Trgoprodaja a.d. Prijedor

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
TRPD-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2019 2018
Aktiva
Stalna sredstva 4.906.605 5.008.328
Tekuća sredstva 1.988.244 1.998.433
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 304 73
Aktivna vremenska razgraničenja 14.430 14.430
Gubitak iznad visine kapitala 5.319.263 5.240.804
Poslovna aktiva 12.214.112 12.247.565
Pasiva
Kapital
Osnovni kapital 9.826.373 9.826.373
Rezerve 993.586 993.586
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak 305.412 305.412
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 4.338.741 4.340.509
Kratkoročne obaveze 7.875.371 7.907.056
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 12.214.112 12.247.565
Skraćeni bilans uspjeha 2019 2018
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA -10.387 -2.084.832
Amortizacija 68.067 70.075
EBIT -78.454 -2.154.907
Rashodi kamata 4 8.557.769
Dobitak prije poreza -78.458 -10.712.676
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -78.458 -10.712.676
Prosječan broj zaposlenih 7,00 7,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2019 2018
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 231.077 162.926
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 230.846 162.959
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 231 -33
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 231.077 162.926
Ukupni odlivi gotovine 230.846 162.959
Neto priliv (odliv) gotovine 231 -33
Gotovina na početku obračunskog perioda 73 106
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 304 73

Skraćeni finansijski pokazatelji [TRPD-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0080
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -61,3694
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene
Tržišna kapitalizacija 4.814.923
Prinos na aktivu (ROA) -0,64%
Prinos na kapital (ROE)
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 169.697