Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko društvo Banja Luka

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu Promjene u kapitalu

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2022 2021
Aktiva
Stalna sredstva 8.596.848 8.781.331
Tekuća sredstva 693.338 1.948.492
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 312.539 2.067
Kratkoročna razgraničenja 14.430
Bilansna aktiva 9.290.186 10.729.823
Pasiva
Kapital -5.866.168 -5.981.266
Osnovni kapital 9.826.373 9.826.373
Rezerve 993.586 993.586
Revalorizacione rezerve 3.950.368 3.950.368
Neraspoređeni dobitak 115.097
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 6.490.300 6.490.300
Kratkoročne obaveze 8.666.054 10.220.789
Kratkoročna razgraničenja
Bilansna pasiva 9.290.186 10.729.823
Skraćeni bilans uspjeha 2022 2021
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 201.035 -47.087
Amortizacija 85.928 0
EBIT 115.107 -47.087
Rashodi kamata 10 4
Dobitak prije poreza 115.097 -47.091
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak 115.097 -47.091
Prosječan broj zaposlenih 4,00 6,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2022 2021
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 693.696 113.257
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 383.224 111.831
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 310.472 1.426
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 693.696 113.257
Ukupni odlivi gotovine 383.224 111.831
Neto priliv (odliv) gotovine 310.472 1.426
Gotovina na početku obračunskog perioda 2.067 641
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 312.539 2.067

Skraćeni finansijski pokazatelji [TRPD-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0117
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) 41,8336
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji -0,5970
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene -0,8208
Tržišna kapitalizacija 4.814.923
Prinos na aktivu (ROA) 1,15%
Prinos na kapital (ROE) -1,94%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 1.872.464