Žitoprodukt a.d. Bileća - u stečaju

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2005 2004
Aktiva
Stalna sredstva 6.516.898 6.872.643
Tekuća sredstva 122.495 161.663
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 2.375
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 6.639.393 7.034.306
Pasiva
Kapital 3.795.766 4.335.050
Osnovni kapital 6.720.960 6.720.960
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Neraspoređeni dobitak
Rezervisanja
Dugoročne obaveze 390.228 324.340
Kratkoročne obaveze 2.453.399 2.374.916
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 6.639.393 7.034.306
Skraćeni bilans uspjeha 2005 2004
Prihod od prodaje 47.269
EBITDA -150.827
Amortizacija 355.745 410.768
EBIT -561.595
Rashodi kamata
Dobitak prije poreza
Porezi iz dobitka
Neto dobitak
Prosječan broj zaposlenih 75,00 78,00
Prihod po zaposlenom 606,01
Skraćeni bilans novčanih tokova 2005 2004
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
Ukupni prilivi gotovine
Ukupni odlivi gotovine
Neto priliv (odliv) gotovine
Gotovina na početku obračunskog perioda
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda